Doel van het programma

Het programma Het Nieuwe Rijden heeft tot doel heeft om automobilisten, beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders aan te zetten tot een energie-effici├źnter aankoop-, reis- en rijgedrag.

Het Rijk heeft ingezet op een aanscherping van het klimaatbeleid. In het Werkprogramma Schoon en Zuinig gaat het kabinet uit van een forse reductiedoelstelling van de uitstoot van broeikasgassen: tussen 1990 en 2020 moet de uitstoot van CO2 - in Europees verband - met 30% verminderen. Nederland wil op deze manier een goed voorbeeld geven op het gebied van klimaatbeleid en loopt met deze doelstelling in de pas met andere landen met ambitieuze klimaatdoelstellingen. Het Nieuwe Rijden is een belangrijk onderdeel van het klimaatbeleid van het kabinet.

De activiteiten binnen het programma vinden tevens hun basis in beleidsdocumenten als de Nota Mobiliteit, de Nota Verkeersemissies en het Energierappport 2005. Het Nieuwe Rijden vormt een brug tussen techniek en gedrag.

Behalve een positief effect op het brandstofverbruik en de CO2-emissie heeft Het Nieuwe Rijden ook positieve effecten op de uitstoot van overige emissies, de verkeersveiligheid, ongevalschades, comfort, ziekteverzuim, het onderhoud van voertuigen, de levensduur van voertuigcomponenten en op geluidhinder.